7 monografii na 70-lecie Katedry Rachunkowości UŁ

W 2018 roku Katedra Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego obchodzi jubileusz 70-lecia funkcjonowania. W tym czasie jej pracownicy brali czynny udział w licznych badaniach prowadzonych w różnych obszarach rachunkowości i powiązanych z nią dziedzinach oraz znacząco przyczynili się do rozwoju dorobku nauki rachunkowości zarówno w Polsce, jak i na świecie.

Obok rozwoju i wkładu naukowego na szczególne wyróżnienie zasługuje zaangażowanie Katedry w kształcenie pokoleń specjalistów rachunkowości finansowej, zarządczej oraz finansów. Dzięki doświadczeniu zdobytemu za granicą na najlepszych uniwersytetach amerykańskich i zachodnioeuropejskich, szerokiej wymianie międzynarodowej oraz dostępowi do najnowszej światowej literatury pracownicy Katedry aktywnie włączyli się w transformację polskiej gospodarki lat 90., zarówno kształcąc nowe pokolenia studentów i pracowników polskich przedsiębiorstw, jak i wdrażając w wielu z nich rachunek ekonomiczny, nowatorskie systemy wspierające zarządzanie i budujące fundamenty gospodarki wolnorynkowej.

Nie bez znaczenia jest również udział pracowników Katedry w procesie modernizacji polskiego prawa bilansowego (ustawy o rachunkowości oraz jej późniejszych nowelizacji) oraz wprowadzania do regulacji krajowych rozwiązań zaczerpniętych z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości / Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, m.in. w drodze projektów określonych regulacji i krajowych standardów rachunkowości.


Monografie wpisują się w nurty badawcze Katedry i są wyrazem naszych długoletnich doświadczeń, badań i zainteresowań naukowych. Liczymy, że zawarte w nich treści pozwolą naszym kolegom, studentom i przyjaciołom, a także wszystkim zainteresowanym dokładniej poznać i rozważyć nowe wyzwania stające przed systemami informacyjnymi w różnych organizacjach we współczesnym świecie oraz zrozumieć i podjąć łączącą nas pasję, jaką jest rachunkowość.

Pracownicy Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

Partnerzy wydania

 

MDDP         KIDP          ACCA

Monografie