Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania

Jerzy Hausner (autor)

Tytuł i podtytuł:     Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości
Cena okładkowa:     89 zł
Oprawa:     twarda
Liczba stron:     440
Format:     B5
Język:     polski
Wydanie:     pierwsze
Data wydania:     8.11.2019
Dostępne formaty:     książka drukowana
ISBN:     978-83-63391-76-8

Opis

W prezentowanej publikacji autor dowodzi, że podstawową słabością neoklasycznej ekonomii jest wyrugowanie z niej problematyki wartości, sprowadzające ekonomię do rynkowej wyceny i skutkujące definiowaniem rynku jako samoregulującego się mechanizmu.

Zagrożenie polega na tym, że w obecnym ujęciu gospodarowanie jest procesem linearnym, a to oznacza koncentrację na wytwarzaniu wartości instrumentalnych, czyli uzyskiwaniu nadwyżki w stosunku do kosztów działalności gospodarczej. Jedyną miarą powodzenia staje się zysk, a ignorowany jest fakt, że niejako przy okazji uruchamianych jest również wiele procesów, które niszczą wartości egzystencjalne.

Konsekwencje są zatrważające, bo w ten sposób trwale osłabiana jest zdolność podtrzymywania samego procesu gospodarowania.

Zdaniem autora celem niezbędnej zmiany powinno być przejście od gospodarki linearnej do gospodarki okrężnej (circular economy), w której zachowuje się, odnawia i pomnaża istniejące zasoby oraz tworzy nowe. A nie da się tego uczynić bez przywrócenia w ekonomii problematyki wartości rozumianych i interpretowanych nieutylitarnie. I bez przywrócenia centralnego miejsca kulturze, która jest fundamentem funkcjonowania społeczności i jej spoiwem.

Przejście od oportunistycznej i transakcyjnej gry rynkowej do pożądanej, szeroko w tej książce opisywanej relacyjności oznacza kształtowanie nowej społecznej czasoprzestrzeni. Wymaga też zasadniczej zmiany, która musi się dokonać przede wszystkim w podstawowych mikrostrukturach życia społecznego, w głównych organizacjach zbiorowej aktywności. Stąd koncepty Firmy-Idei, Miasta-Idei i Uniwersytetu-Idei, w których idea jako łącznik oznacza specyficzny dla danej organizacji sposób wytwarzania podstawowych dla niej wartości. I nie jest to poszukiwanie uniwersalnej idei, lecz dostarczenie ram konceptualnych, w których mogą być z powodzeniem wykorzystane różne perspektywy. Zamieszczone w publikacji rozważania na temat nowej ekonomicznej teorii wartości uwzględniają cały dzisiejszy kontekst społeczny i gospodarczy, w tym potrzebę nowej polityki gospodarczej w obliczu globalnego kryzysu, a także wyzwania związane z dominacją gospodarki cyfrowej.

Książka ma niezwykły, interdyscyplinarny charakter i powinna zainteresować naukowców z wielu różnych dziedzin, zwłaszcza ekonomistów, filozofów, socjologów, historyków i politologów. Będzie też cennym źródłem wiedzy i inspiracji dla kreatorów polityki społeczno-gospodarczej, w  tym parlamentarzystów oraz osób reprezentujących zarówno centralne instytucje rządowe, jak i wszelkie samorządowe i społeczne inicjatywy.

O autorze

Jerzy Hausner – profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej UEK), społeczny Pełnomocnik Rektora ds. Kultury i Sportu. Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Polityki Pieniężnej (kadencja: 2010–2016). Członek Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Od 2015 roku członek Polskiego Komitetu do spraw UNESCO. Nagroda Kisiela. Autor ponad 380 publikacji z zakresu ekonomii politycznej oraz zarządzania publicznego.